3

Verantwoord ondernemen

Materialiteitsmatrix

Zoals de Global Reporting Initiative (GRI) richtlijnen voorschrijven voerden we een materialiteitsanalyse uit om te bepalen welke onderwerpen zowel voor Lidl als voor onze stakeholders van belang zijn. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hierbij het uitgangspunt. Deze 17 werelddoelen gaan over het tegengaan van armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid en het aanpakken van klimaatverandering. Via onze bedrijfsvoering en producten willen we een bijdrage leveren aan het tot leven brengen en realiseren van deze doelen. Nadat het CSR-team een eerste selectie van relevante duurzaamheidonderwerpen had benoemd, toetsten we deze met een vragenlijst bij onze stakeholders.

Uit deze analyse kwamen de volgende materiële onderwerpen naar voren:

  • Duurzaam inkopen
  • Gezonde producten 
  • Voedselverspilling
  • Arbeidsomstandigheden bij Lidl 
  • Energie 
  • Dierenwelzijn

Deze en andere duurzaamheidsthema’s komen in dit verslag aan bod. Op de volgende pagina staat een overzicht van de resultaten.