A

Appendix A:
​​​​​​​GRI Referentietabel

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Standard Disclosure

Omschrijving

Locatie

Toelichting

Externe assurance

Strategie en analyse


G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

VoorwoordOrganisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie

Colofon

Lidl Nederland GmbH


G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Onze organisatie, Assortiment

1500 eigen kwaliteitsmerken, levensmiddelen en non food. Online non food aanbod in de webshop.


G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Colofon

Huizen


G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige bedrijfsactiviteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen

Onze organisatie

Lidl Nederland GmbH richt zich specifiek op Nederland, internationaal is Lidl actief in 30 landen. 


G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Colofon

GmbH


G4-8

Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden)

Onze organisatie

Nederland


G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie

Onze organisatie

410 filialen, 6 distributiecentra, 1 hoofdkantoor

Ja

G4-10

Aantal medewerkers naar arbeidsovereenkomst en geslacht

Medewerkers, Feiten op een rij

17.179 (peildatum 28-2-2017)                         

Ja


Aantal vaste medewerkers naar type werk en geslacht

Medewerkers, Feiten op een rij
Volledig personeelsbestand naar medewerkers en werkkrachten onder toezicht en naar geslacht 

Medewerkers, Feiten op een rij
Volledig personeelsbestand naar regio en geslacht

Medewerkers, Feiten op een rij

Algemeen: vrouw 50,14% / man 49,86%

Leidinggevend: vrouw 24,59% / man 75,41%

Ja


Deel van het werk van de organisatie wordt verricht door werkkrachten die wettelijk als zelfstandige zijn erkend, of door andere personen dan medewerkers of werkkrachten onder toezicht, waaronder medewerkers en medewerkers onder toezicht van aannemers


n.v.t.Aanzienlijke schommelingen in aantallen medewerkers (zoals seizoensschommelingen in de werkgelegenheid in het toerisme of de landbouw)


n.v.t.


G4-11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Medewerkers, Feiten op een rij

94,9%

Ja

G4-12

Toeleveringsketen van de verslaggevende organisatie

Assortiment, Relaties HighlightsG4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of toeleveringsketen


n.v.t.


G4-14

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Klimaat, Milieu- en kostenbewustG4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of bekrachtigt

AssortimentKlimaatRelaties

Beter Leven keurmerk, BREEAM, BSCI, IDH, MSC, etc.


G4-16

Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of (inter)nationalebelangenorganisaties

Relaties, Feiten op een rij

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)


Vastgestelde materiële aspecten en afbakening


G4-17

Alle onderdelen opgenomen in de jaarrekening of gelijkwaardige documenten van de organisatie


Lidl Nederland


G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, de afbakening van aspecten, en implementatie van de verslaggevingsprincipes voor het bepalen van verslaginhoud

Verantwoord ondernemen, Materialiteitsmatrix

Materialiteitsanalyse => Nadat het CSR-team een eerste selectie van relevante duurzaamheidonderwerpen had benoemd, toetsten we deze met een vragenlijst bij onze stakeholders.


G4-19

Lijst van alle materiële aspecten vastgesteld tijdens het bepalen van de inhoud van het verslag

Verantwoord ondernemen, Materialiteitsmatrix

Duurzaam inkopen, Gezonde producten, Voedselverspilling, Arbeidsomstandigheden bij Lidl, Energie, Dierenwelzijn.


G4-20

Vaststelling van de afbakening van aspecten binnen de organisatie

Verantwoord ondernemen, MaterialiteitsmatrixG4-21

Vaststelling van de afbakening van aspecten buiten de organisatie

Verantwoord ondernemen, MaterialiteitsmatrixG4-22

Het effect van eventuele actualisaties van in eerdere verslagen verstrekte informatie, en de redenen voor dergelijke actualisaties


n.v.t.


G4-23

Significante veranderingen in de reikwijdte en afbakening van aspecten ten opzichte van eerdere verslagperiodes


n.v.t.


Betrokkenheid stakeholders


G4-24

Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken

Relaties

Klanten, leveranciers, medewerkers, maatschappelijke organisaties, overheden


G4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die moeten worden betrokken

RelatiesG4-26

Benadering van het betrekken van stakeholders, waaronder de frequentie ervan per type en groep stakeholders

Relaties, In gesprekG4-27

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving

Relaties, In gesprekVerslagprofiel


G4-28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Over dit verslag

Informatie in dit verslag heeft betrekking op boekjaren 1 maart 2015 tot en met 28 februari 2017. Getalsmatige gegevens in dit verslag hebben betrekking op het boekjaar 2016 (1 maart 2016 tot en met 28 februari 2017)


G4-29

Datum van het meest recente verslag


oktober 2015


G4-30

Verslaggevingscyclus.


Tweejaarlijks


G4-31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Colofon

csr@lidl.nl


G4-32

GRI-‘in overeenstemming met’-optie, GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie en verwijzing naar het Externe assurancerapport

Over dit verslag, Appendix B - Assurance-verklaringG4-33

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag

Over dit verslag Bestuursstructuur


G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen van de strategie of het overzicht over de organisatie

Verantwoord ondernemen, CSR-teamEthiek en integriteit


G4-56

Beschrijving van de waarden, principes, standaarden en normen van de organisatie ten aanzienvan gedrag, zoals ethische en gedragscodes

Onze cultuurSPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Materiële Aspecten

Standard Disclosure Title
ASPECT: Duurzaam inkopen

G4-DMA


AssortimentIndicator

Omzetpercentage assortiment met keurmerk

Resultaten

Ons verantwoorde assortiment met keurmerken kent een omzetpercentage van ruim 19%.

Ja

ASPECT: Gezonde producten

G4-DMA


Assortiment

Gratis fruit voor kinderen.


Indicator

Initatieven ter promotie van gezonde voeding

Resultaten


Ja

ASPECT: Voedselverspilling

G4-DMA


KlimaatmaatschappijIndicator

% gerecycled plastic, PET, organisch materiaal, papier, restmateriaal, hout en schroot

Resultaten

91,91% van het gebruikte materiaal van plastic, PET, organisch materiaal, papier, restmateriaal, hout en schroot is gerecycled.

Ja

Indicator

Initiatieven ter preventie van voedselverspilling

Resultaten

Donatie van bijna 600.000 kilo groente en fruit  aan Voedselbanken Nederland.

 Ja

ASPECT: Arbeidsomstandigheden bij Lidl

G4-DMA


Medewerkers Indicator

Gezondheidsstand %

Resultaten

De gezondheidsstand is 95,72%. Dit betreft alle medewerkers onder contract bij Lidl.

Ja

Indicator

Aantal arbeidsongevallen

Resultaten

Aantal gemelde arbeidsongevallen is 200 in 2016 en 162 in 2015.

Ja

ASPECT: Energie

G4-DMA


KlimaatIndicator

Energiegebruik filialen

Resultaten

Stroomverbruik 218,44 kWh per m² vloeroppervlakte, 103,32 kg CO₂ per m² vloeroppervlakte.

Ja

Indicator

Aardgasgebruik

Resultaten

13.494 gigajoule aardgas in de filialen, 44.240 gigajoule in totaal.

Ja

Indicator

Aandeel groene energie

Resultaten

100% groene stroom met garanties van oorsprong.

Ja

ASPECT: Dierenwelzijn

G4-DMA


AssortimentIndicator

% Beter Leven Keurmerk van verse kipassortiment

Resultaten

50% van het verse kipassortiment is gecertificeerd met het Beter Leven Keurmerk.

Ja