6

Klimaat/
Resultaten & Doelstellingen

100% van de energie voor onze filialen is groene energie (geldt voor heel Lidl Nederland)1
Het stroomverbruik in de filialen was 223,51 kWh per m2 vloeroppervlakte1
Het stroomverbruik in de filialen in CO₂ was 90,30 kg per m2 vloeroppervlakte

Waterverbruik per jaar

Waterverbruik filialen 40.229 m3

19.703,2 ton CO₂

uitstoot gerelateerd aan filiaaltransport


0,066 kg CO₂

uitstoot per colli


4,6 km

transport gemiddeld per palet


89,2%

beladingsgraad van vrachtwagens van distributiecentrum naar filiaal

Om de CO₂-uitstoot van transport te minimaliseren, optimaliseren we voortdurend onze logistieke planning. In 2014 is besloten een nieuw distributiecentrum te bouwen met een strategische ligging in Nederland, zodat onze filialen in de toekomst middels kortere ritten bevoorraad kunnen worden.

Het aardgasverbruik in de filialen was 18.566 GJ

De meeste filialen hebben geen aardgasaansluiting meer4

90,61% van het gebruikte materiaal van plastic, PET, organisch materiaal, papier, restmateriaal, hout en schroot is gerecycled

Reststromen

Met de groei van de wereldbevolking en de mondiale welvaart neemt de vraag naar natuurlijke grondstoffen toe. De beschikbaarheid van deze grondstoffen is echter beperkt. Het is daarom van belang dat we het gebruik minimaliseren en vergroenen en we grondstoffen recyclen. Om hier een bijdrage aan te leveren worden de reststromen die onze bedrijfsvoering dagelijks voortbrengt goed gescheiden. Hiermee creëren we hoogwaardige reststromen die gerecycled of nuttig toegepast kunnen worden. Zo is er niet langer sprake van afval maar van waardevolle grondstoffen.

Verpakkingen

Verpakkingen zijn nuttig, maar te veel verpakkingsmateriaal is slecht voor het milieu en maakt een product onnodig duur. Bij de keuze van verpakkingen hanteren we daarom de volgende uitgangspunten: re-use, reduce, recycle, renew.

Alle 10.917 filiaalmedewerkers geschoold

Doelstellingen 2016

  • 20% energieverbetering realiseren in 2020 ten opzichte van 2010 en hiertoe jaarlijks een energie-efficiëntie verbetering van 2% realiseren

  • Zelf meer duurzame energie opwekken: jaarlijks tenminste tien filialen voorzien van zonnepanelen

  • Een nieuw duurzaam distributiecentrum bouwen dat voldoet aan de BREEAM-NL Outstanding certificering

  • Uiterlijk in 2018 wordt er in de filialen geen gebruik meer gemaakt van aardgas

  • Het filiaal in Stein (Energielabel A++++) aanhouden als standaard voor nieuw te bouwen filialen

  • ​​Een pilot ‘elektrisch rijden’ starten met als doel uitstootvrije belevering van alle filialen binnen de ring van Amsterdam (uiterlijk 2025)

  • Verpakkingen verduurzamen met een focus op het gebruik van monomateriaal, FSC-karton en materiaal afkomstig uit hernieuwbare bronnen

  • Klanten middels de ‘verpakkingswijzer’ beter informeren over de recyclingmogelijkheden van verpakkingen

  • De CO₂-voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering in kaart brengen

1 De door Lidl verbruikte stroom is volledig voorzien van 'garanties van oorsprong'.

2 Filialen, distributiecentra.

3 Ruim 75% van de filialen heeft geen aardgasaansluiting meer en zijn 100% elektrisch.

4 2018: geen aardgasaansluiting, 100% elektrisch.