A

Appendix A:

GRI referentietabel ■

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Standard Disclosure

Omschrijving

Locatie

Toelichting

Externe assurance

Strategie en analyse


G4-1

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie

VoorwoordOrganisatieprofiel

G4-3

Naam van de organisatie.


Lidl Nederland GmbH


G4-4

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

Onze organisatie, assortiment

1500 eigen merk kwaliteitsproducten, levensmiddelen en non food 


G4-5

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.

Colofon

Huizen


G4-6

Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige bedrijfsactiviteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen.


Lidl Nederland GmbH richt zich specifiek op Nederland, internationaal is Lidl actief in 26 landen 


G4-7

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Colofon

GmbH


G4-8

Afzetmarkten (inclusief geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten

klanten/begunstigden).

Onze organisatie

Nederland


G4-9

Omvang van de verslaggevende organisatie.

Onze organisatie

Februari 2015: 400 winkels en 5 DCs


G4-10

Aantal medewerkers naar arbeidsovereenkomst en geslacht. 

Diversiteit

15.225 medewerkers                         Aantal vaste medewerkers naar type werk en geslacht. 

Diversiteit maakt sterk
Volledig personeelsbestand naar medewerkers en werkkrachten onder toezicht en naar geslacht. 

Diversiteit maakt sterk
Volledig personeelsbestand naar regio en geslacht. 


Vrouw 49,77%, man 50,23% Deel van het werk van de organisatie wordt verricht door werkkrachten die wettelijk als zelfstandige zijn erkend, of door andere personen dan medewerkers of werkkrachten onder toezicht, waaronder medewerkers en medewerkers onder toezicht van aannemers.


n.v.t.Aanzienlijke schommelingen in aantallen medewerkers (zoals seizoensschommelingen in de werkgelegenheid in het toerisme of de landbouw).


n.v.t.


G4-11

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt.


95,60%


G4-12

Toeleveringsketen van de verslaggevende organisatie.

AssortimentG4-13

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom

of toeleveringsketen.


n.v.t.


G4-14

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie.

KlimaatG4-15

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft of bekrachtigt.


IDH, BSCI, MSC, Beter Leven, etc. 


G4-16

Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en/of (inter)nationale

belangenorganisaties.


Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)


Vastgestelde materiële aspecten en afbakening


G4-17

Alle onderdelen opgenomen in de jaarrekening of gelijkwaardige documenten van de organisatie.


Lidl Nederland


G4-18

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, de Afbakening van Aspecten, en

implementatie van de Verslaggevingsprincipes voor het Bepalen van Verslaginhoud.

Materialiteitsanalyse, Over dit verslagG4-19

Lijst van alle materiële Aspecten vastgesteld tijdens het bepalen van de inhoud van het verslag.

Materialiteitsanalyse, Over dit verslagG4-20

Vaststelling van de Afbakening van Aspecten binnen de organisatie.

Materialiteitsanalyse, Over dit verslagG4-21

Vaststelling van de Afbakening van Aspecten buiten de organisatie.

Materialiteitsanalyse, Over dit verslagG4-22

Het effect van eventuele actualisaties van in eerdere verslagen verstrekte informatie, en de redenen voor dergelijke actualisaties.

n.v.t.G4-23

Significante veranderingen in de Reikwijdte en Afbakening van Aspecten ten opzichte van eerdere verslagperiodes.

n.v.t.Betrokkenheid stakeholders


G4-24

Lijst van groepen stakeholders die de organisatie heeft betrokken.

Klanten, leveranciers, medewerkers, maatschappelijke organisaties, overhedenG4-25

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders die moeten worden betrokken.

StakeholderbetrokkenheidG4-26

Benadering van het betrekken van stakeholders, waaronder de frequentie ervan per type en groep stakeholders.

StakeholderbetrokkenheidG4-27

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van stakeholders en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving.

StakeholderbetrokkenheidVerslagprofiel


G4-28

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.


Maart 2013 tot en met februari 2015 (boekjaren 2013-2014)


G4-29

Datum van het meest recente verslag.


september 2013


G4-30

Verslaggevingscyclus.


Tweejaarlijks


G4-31

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

ColofonG4-32

GRI-‘in overeenstemming met’-optie, GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie en verwijzing

naar het Externe assurancerapport.

Over dit verslag, locatie GRI-tabel toevoegen G4-33

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance voor het verslag.

Over dit verslag Bestuursstructuur


G4-34

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het

hoogste bestuurslichaam en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen van

de strategie of het overzicht over de organisatie

Organisatiestructuur, het Lidl CSR-TeamEthiek en integriteit


G4-56

Beschrijving van de waarden, principes, standaarden en normen van de organisatie ten aanzien

van gedrag, zoals ethische en gedragscodes.

Onze organisatieSPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Materiële Aspecten

Standard Disclosure Title
ASPECT: Duurzaam inkopen

G4-DMA


AssortimentIndicator

Omzetpercentage assortiment met keurmerk

Resultaten


Ja

ASPECT: Energie

G4-DMA


KlimaatIndicator

Energiegebruik filialen

Resultaten


Ja

Indicator

Aardgasgebruik

Resultaten


Ja

Indicator

Aandeel groene energie

Resultaten


Ja

ASPECT: Gezonde producten

G4-DMA


AssortimentIndicator

Totaal aantal producten met het Vinkje

Resultaten


Ja

Indicator

Initatieven ter promotie van gezonde voeding

Resultaten


Ja

ASPECT: Reststromen

G4-DMA


Tekst bij infographicIndicator

Klimaat

Resultaten


Ja

ASPECT: Arbeidsomstandigheden en opleiding

G4-DMA


Medewerkers Indicator

Verzuim %

Resultaten


Ja

Indicator

Arbeidsongevallen % 

Resultaten


Ja